INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Szanowni Państwo,


od 25.05.2018 r. do ochrony Państwa danych osobowych znajdują zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Z tego względu przekazuję niniejszym informację na jakich zasadach przetwarzane są w Kancelarii Państwa dane osobowe oraz chciałabym zapewnić, że są one wykorzystywane w sposób bezpieczny, zgodny z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.


Administratorem Państwa danych osobowych jest Radca prawny Joanna Roman, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Joanna Roman, ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk, Polska, e-mail: j.roman@kancelariaroman.pl, tel. + 509 040 625.


Dane osobowe, pozyskane od Państwa w związku ze zleceniem prowadzenia sprawy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu, inne informacje, potrzebne do zawarcia umowy lub jej wykonania) zostaną wykorzystane w następujących celach:

  1. aby Państwa zidentyfikować jako Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. w celu wykonania udzielonego zlecenia lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, w tym dokonania analizy stanu faktycznego i dokumentów sprawy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. w celu korespondencji z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. w celu rozliczenia zlecenia, w tym wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
  5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu świadczonej na rzecz Państwa usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii w związku z prowadzoną przez Kancelarię działalnością oraz realizacją zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia), w tym podawania w postępowaniu sądowym, administracyjnym jak i innym postępowaniu pozasądowym informacji wymaganych przez przepisy lub okoliczności sprawy, rejestrowania informacji wymaganych przez przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Wobec Państwa danych, przetwarzanych we wskazanych powyżej celach, nie będą stosowane techniki zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz z uwagi na obowiązujące przepisy niepodanie danych osobowych będzie uniemożliwiało zawarcie i wykonanie umowy przez Kancelarię.


Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Kancelarię w czasie realizacji zawartej umowy, a po jej zakończeniu przez czas, w jakim przepisy nakładają na Kancelarię obowiązek przechowywania danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia) lub przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia).


Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów, z których usług korzysta Kancelaria przy przetwarzaniu danych: firmom księgowym, doradcom podatkowym, firmom świadczącym usługi hostingowe, tłumaczom przysięgłym, rzeczoznawcom, jak również innym podmiotom, które są samodzielnymi administratorami Państwa danych osobowych: firmom ubezpieczeniowym, innym pełnomocnikom, w tym także pełnomocnikom substytucyjnym, ustanowionym przez radcę prawnego Joannę Roman, tj. innym radcom prawnym lub adwokatom. Udostępnienie następuje wyłączenie w ww. celach i tylko w niezbędnym zakresie. Tajemnica zawodowa radcy prawnego pozostaje przy tym nie naruszona.


Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Służą Państwu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy, ich sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie Państwa danych osobowych, przetwarzanych przez Kancelarię na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. z uwagi na prawnie uzasadniony interes Kancelarii,
  3. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
  4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Kancelarię narusza obowiązujące przepisy.