Teoria dwóch kondykcji, a nie teoria salda

Sąd Najwyższy podjął 16.02.2021 r. uchwałę w składzie 3 Sędziów (sygn. akt. III CZP 11/20), że stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu.

Sąd Najwyższy wyjaśnił w uzasadnieniu uchwały...

Czytaj dalej


Kredyt we frankach a ugoda z bankiem

Osoby, które nie złożyły jeszcze pozwu do sądu w sprawie unieważnienia lub odfrankowienia kredytu, zastanawiają się obecnie, czy czekać na propozycję ugody z banku.

Rozwiązanie takie jest uzależnione wyłącznie od woli banku.

Po pierwsze, w Polsce nie zaproponowano do tej pory ustawowego jednolitego rozwiązania sprawy kredytów frankowych, tak więc złożenie takiej propozycji zależy od woli banku. A że banki nie są powszechnie chętne do zawierania ugód świadczy to, że w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty...

Czytaj dalej


O BLOGU

W sposób przystępny chciałabym przekazać Państwu informacje na temat nie zawsze prostych zagadnień prawnych.