Teoria dwóch kondykcji, a nie teoria salda

Sąd Najwyższy podjął 16.02.2021 r. uchwałę w składzie 3 Sędziów (sygn. akt. III CZP 11/20), że stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu.

Sąd Najwyższy wyjaśnił w uzasadnieniu uchwały...

Czytaj dalej


Komu przysługuje zachowek

Spadkodawca może w sposób swobodny i dowolny rozporządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci w testamencie. Polski ustawodawca zapewnia natomiast ochronę osób najbliższych spadkodawcy poprzez możliwość żądania przez nie zapłaty określonej kwoty pieniężnej, czyli zachowku, od dziedziczącego spadkobiercy. Jeżeli uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni, to wielkość zachowku wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowę wartości tego udziału.

Do zachowku uprawnieni są...

Czytaj dalej

Kredyt we frankach a ugoda z bankiem

Osoby, które nie złożyły jeszcze pozwu do sądu w sprawie unieważnienia lub odfrankowienia kredytu, zastanawiają się obecnie, czy czekać na propozycję ugody z banku.

Rozwiązanie takie jest uzależnione wyłącznie od woli banku.

Po pierwsze, w Polsce nie zaproponowano do tej pory ustawowego jednolitego rozwiązania sprawy kredytów frankowych, tak więc złożenie takiej propozycji zależy od woli banku. A że banki nie są powszechnie chętne do zawierania ugód świadczy to, że w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty...

Czytaj dalej

O BLOGU

W sposób przystępny chciałabym przekazać Państwu informacje na temat nie zawsze prostych zagadnień prawnych.